Privacyverklaring

Fancysew geeft veel om uw privacy. Fancysew verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aansluitende dienstverlening van Fancysew. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 juni 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met fancysew.eco@gmail.com 

Over de gegevensverwerking.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

De webwinkel van Fancysew is ontwikkeld met de software van Strato, WordPress en Woocommerce. Deze software wordt gebruikt voor de webhosting en de afhandeling van het betalingsverkeer. Zie voor meer informatie over gebruik van deze software in relatie tot beveiliging van persoonsgegevens op www.wordpress.org

Email en mailinglijsten

Fancysew maakt voor email verkeer gebruik van de diensten van gmail. Gmail heeft geen toegang tot het postvak van Fancysew en Fancysew behandelt al haar emailverkeer vertrouwelijk.

Verzending en logistiek

Als u een bestelling plaatst bij Fancysew dan maakt Fancysew gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de levering. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  In het geval PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet om toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Fancysew op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen , maar zal Fancysew binnen de mogelijkheid die de wet biedt zicht daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Fancysew bewaart uw gegevens zolang u cliënt bent van Fancysew. Dit betekent dat Fancysew uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft dan vatten wij dit tevens op als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Fancysew facturen met (persoons) gegevens te bewaren. Deze gegevens bewaart Fancysew dus zolang de toepasselijke termijn loopt. 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen uzelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon fancysew.eco@gmail.com voor privacyzaken via . U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken viafancysew.eco@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken fancysew.eco@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via fancysew.eco@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u, die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Fancy Sew in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Fancy Sew. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via fancysew.eco@gmail.com.

Wijzigingen in privacybeleid

Fancysew behoudt te allen tijde het recht haar privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie. 

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met fancysew.eco@gmail.com

Nicole van der Ven

Beoordelingen:

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

De waardering van fancysew.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 29 reviews.