Privacyverklaring

Fancysew geeft veel om uw privacy. Fancysew verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden

.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aansluitende dienstverlening van Fancysew. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 juni 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met fancysew.eco@gmail.com 

Over de gegevensverwerking.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

De webwinkel van Fancysew is ontwikkeld met de software van Strato, WordPress en Woocommerce. Deze software wordt gebruikt voor de webhosting en de afhandeling van het betalingsverkeer. Zie voor meer informatie over gebruik van deze software in relatie tot beveiliging van persoonsgegevens op www.wordpress.org

Email en mailinglijsten

Fancysew maakt voor email verkeer gebruik van de diensten van gmail. Gmail heeft geen toegang tot het postvak van Fancysew en Fancysew behandelt al haar emailverkeer vertrouwelijk.

Verzending en logistiek

Als u een bestelling plaatst bij Fancysew dan maakt Fancysew gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de levering. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  In het geval PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet om toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Fancysew op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen , maar zal Fancysew binnen de mogelijkheid die de wet biedt zicht daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Fancysew bewaart uw gegevens zolang u cliënt bent van Fancysew. Dit betekent dat Fancysew uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft dan vatten wij dit tevens op als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Fancysew facturen met (persoons) gegevens te bewaren. Deze gegevens bewaart Fancysew dus zolang de toepasselijke termijn loopt. 

Uw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wegeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Fancysew wordt verwerkt. Fancysew legt u hieronder uit welke rechten die zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt Fancysew u om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar bij Fancysew reeds bekende email adressen. In het geval dat u de gegevens op een ander email adres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Fancysew u vragen zich te legitimeren. Fancysew houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Fancysew geanonimiseerde verzoeken. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die Fancysew binnen haar systeem hanteert. U heeft te allen tijde recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat Fancysew uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. 

U heeft het recht om gegevens die Fancysew (laat) verwerken in te zien, te rectificeren,  te beperken of over te dragen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Wijzigingen in privacybeleid

Fancysew behoudt te allen tijde het recht haar privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie. 

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met fancysew.eco@gmail.com

Nicole van der Ven