Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fancy Sew
 
 

1.     Algemeen
 

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fancy Sew en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
 

2.     De bestelling online of via e-mail van de wederpartij aan Fancy Sew geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van Fancy Sew.
 
 

3.     Algemene voorwaarden van derden worden door Fancy Sew niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
 
 

2.     Aanbiedingen en overeenkomsten

1.     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via e-mail en internet.
 
 

2.     Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.
 
 

3.     De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.
 
 

4.     De overeenkomst tussen wederpartij en Fancy Sew gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert bij Fancy Sew. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van Fancy Sew.
 
 

5.     Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat Fancy Sew dit per e-mail of mondeling aan wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.
 
 

6.     De overeenkomst tussen wederpartij en Fancy Sew is bindend op het moment dat Fancy Sew per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.
 
 
 

3.     Betaling

1.     Betalingen aan Fancy Sew kunnen gedaan worden door middel van iDeal, Paypal  en overboeking vooraf.
 
 

2.     Bij het ophalen van de producten kan er ook met cashgeld betaald worden. Dit dient tegelijkertijd met de levering en gepast te gebeuren.

3.     De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die je Fancy Sew verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden – onder meer gebruikt voor:
 a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
 b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
 c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
 d) benadering voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschiedt binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij naar het Privacy Statement van Paypal
 
 

4.     Leveringsvoorwaarden

1.     De bestelling wordt geleverd nadat de betaling van de factuur door Fancy Sew is ontvangen.
 
 

2.     Bestellingen die gedaan en betaald worden op werkdagen tot 19.00, worden diezelfde dag nog verstuurd. Latere bestellingen worden op de volgende werkdag verstuurd.
 
 

3.     Indien producten onverhoopt niet op voorraad zijn dan kunnen wederpartij en Fancy Sew overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te laten leveren.
 
 

4.     Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via PostNL of DHL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die wederpartij heeft aangeleverd middels bestelling via de website. Fancy Sew draagt zorg voor het zorvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor beschadigd leveren van bestellingen door fouten van vervoerder, buitenlandse partner, wederpartij of anderen.
 
 

5.     Wij verzenden brievenbuspost in een verpakking die voldoet aan de (maximale) formaten voor brievenbuspost, zoals bepaald door PostNL/DHL. Bij het niet kunnen bezorgen van de bestelling wegens afwijkend formaat van de eigen brievenbus van de wederpartij, verzendt Fancy Sew het poststuk alleen opnieuw, wanneer de extra verzendkosten door de wederpartij voldaan zijn.
 
 

6.     Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.
 
 

7.     Fancy Sew tracht de productfoto’s zo goed mogelijk te maken, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele (kleur)verschillen tussen de foto en het geleverde product. Je hebt altijd het recht om het product (in originele, ongeopende verpakking) te retourneren zoals omschreven in artikel 5.3.
 
 

5.     Garantie, klachten, ruilen en retourneren (herroepingsrecht)

1.     Fancy Sew controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. Fancy Sew is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van vervoerder, een buitenlandse partner, wederpartij of anderen.
 
 

2.     Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. Fancy Sew en wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als schade is ontstaan door onjuist gebruik van producten.
 
 

3.     Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan dient deze dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door bv. een e-mail te sturen naar Fancy Sew.
 
 

4.     Je hebt het recht om zonder opgave van redenen je overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop je (of een door jou aangewezen derde) het product fysiek in bezit krijgt. Retour sturen kan binnen een termijn van 14 dagen na herroeping en is op kosten van de wederpartij. Fancy Sew zal binnen 14 dagen na herroeping overgaan tot terugbetalen van de door wederpartij betaalde kosten voor deze artikelen. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de originele verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort, echter vindt dan geen restitutie van de verzendkosten plaats. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht. Voor de terugbetaling worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 
 

5.     Menstruatieproducten kunnen niet geretourneerd of geruild worden wanneer de verpakking geopend, beschadigd of vervangen is. In het geval van wasbaar maandverband betekent dit de originele verpakking of het vloeipapier waarin de verbanden verpakt zijn. Fancy Sew behoudt zich het recht voor om retourneringen of ruilproducten te weigeren indien de verpakking bij terugkomst geopend of beschadigd blijkt te zijn. Wederpartij kan deze producten dan tegen betaling van nieuwe verzendkosten indien gewenst alsnog terug ontvangen. 
 
 

6.     Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van Fancy Sew, bijvoorbeeld door levering van een ander artikel, maat of kleur dan de wederpartij besteld heeft. Ook dan geldt dat de producten zich bij terugkomst moeten bevinden in originele, ongeopende, en onbeschadigde verpakking. Fancy Sew behoudt zich het recht voor om hierop uitzonderingen te maken al naar gelang de situatie.
 
 

7.     Fancy Sew garandeert een goede kwaliteit van het product bij verzending. Fancy Sew geeft geen garanties ten aanzien van de levensduur van de producten, daar deze sterk afhankelijk zijn van het gebruik en de verzorging van het product door de wederpartij. Bij zorgvuldig gebruik en verzorging volgens de door Fancy Sew aangegeven methoden, mag de wederpartij verwachten dat de producten meegaan gedurende de levensduur die de fabrikant van het product aangeeft. Wanneer een product onverhoopt en ondanks zorgvuldig gebruik en verzorging, veel eerder slijtage vertoont dan redelijkerwijs verwacht mag worden, kan de wederpartij contact opnemen met Fancy Sew. Gezamenlijk en in samenspraak met de fabrikant wordt dan gezocht naar een passende oplossing. In voorkomende gevallen dient de wederpartij de zorgvuldige behandeling van het product aan te tonen.
 
 

8.     Fancy Sew behandelt klachten volgens de volgende klachtenprocedure. Klachten over geleverde producten of de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt worden aan Fancy Sew, indien mogelijk voorzien van beeldmateriaal wanneer een product gebreken vertoont. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst afgehandeld. Wanneer er meer tijd nodig is voor het oplossen van de klacht, dan zal Fancy Sew daar binnen die gestelde termijn contact over opnemen met wederpartij. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die je kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen geen deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.
 
 
 

6.     Aansprakelijkheid

1.     Fancy Sew aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.
 
 

2.     Fancy Sew is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage van producten, of beschadiging door anderen aangebracht.
 
 

3.     Fancy Sew is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, artikelen of producten die niet door Fancy Sew geleverd zijn, of die zijn ontstaan als gevolg van een bestelling of produkt geleverd door Fancy Sew.
 
 
 

7.     Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor Fancy Sew niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.
 
 

2.     Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 
 
 

8.     Recht

1.     Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Fancy Sew is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.

De waardering van fancysew.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 28 reviews.